Welcome to My WEB by Dollar

Mission

1. Nabídka, která se neodmítá

Nejprve se musíte zbavit dot?rných nep?átel z druhého gangu. Nejlépe tak, že je natla?íte do srážky s jiným autem, tramvají ?i na d?m a rychle zmizíte. Pokud se vám poda?í nep?átel?m ztratit, Paulie vás pochválí a p?ikáže, abyste je dovezli k Salierimu. Jeho bar se nachází ve ?tvrti Little Italy. Máte na to omezený ?as, takže si podle mapy rozmyslete nejoptimáln?jší trasu. Cílový bod je v map? vyzna?en modrým k?ížkem, p?ípadn? sm?r jízdy modrou šipkou na okraji mapy, leží-li cílový bod mimo její zobrazenou ?ást. Pozor na p?estupky, nic nenaštve tolik, jako když vás dostane policie po úmorn? zdolaném úkolu v misi.

2. Uprchlík - Pasažér 1-5

V této ?ásti svezete postupn? p?t pasažér?. Cílové místo je op?t na map?. Zákaznice od nemocnice chce jet do divadla p?es Giuliano Bridge, což je most spojující New Ark a Central Island. Poslední zákazník chce p?es stejný most a poté tunelem do Little Italy. Tunel je vyzna?en p?erušovanou ?árou a spojuje horní ?ást Central Island a Little Italy. Tentokrát jsou oba objekty zvýrazn?ny k?ížky.

2. Uprchlík - P?estávka 

P?eb?hn?te silnici a za Oriental barem zahn?te doprava, jak velí zelená šipka. Prob?hn?te mezi domy a utíkejte p?es silnici na levý roh domu. Je zde žlutá cedule Rose bar. Podle zelené šipky op?t doprava do pr?jezdu. P?ed mo?ícím chlápkem doleva do schod? a pak doprava mezi domy. Seb?hn?te sch?dky na dvorek a vpravo na konci dvorku za žlutými sudy po dalších schodech dol? na silnici. Na chodníku ost?e doleva a podle zelené šipky do dalšího pr?lezu mezi domy. Až se znovu dostanete na silnici, uvidíte naproti Salieri bar, jak ukazuje zelená šipka.

3. Molotov Party 

Doje?te p?ed bar v New Ark, je to rohový d?m. Na levé stran? domu stojí u vrat do dvora chlápek. Zastavte na pravé stran? domu, vystupte a jd?te vlevo do úzkého pr?chodu mezi domy. Za žlutým sudem je vlevo branka do dvora, do zad chlápka, hlídajícího vjezd. Branku otev?ete klávesou pro "ak?ní tla?ítko" a utíkejte p?es dv?r k chlápkovi. To, že lze na daném míst? s n?jakým p?edm?tem nebo ?lov?kem n?co d?lat, je zd?razn?no ikonkou vyk?i?níku, která se objeví vlevo dole nad ikonkami zdraví. Chlápka ude?te vší silou pálkou (je t?eba podržet tla?ítko st?elby, dokud vodorovný ukazatel nedojede na maximum). Nezapome?te ho obrat o pistoli pro p?ípad, že se na vás vysypou jeho par?áci z baru. Jelikož máte jen dv? láhve a auta jsou t?i, jedno z nich musíte rozmlátit pálkou, dokud vám titulek neoznámí, že je auto dostate?n? poškozeno. Pak se postarejte o zbylá auta. Že jste úkol splnili, poznáte, když vám hra oznámí, abyste se vrátili k Salierimu. Na dvorku si všimn?te garáže. Když otev?ete d?ev?ná vrata, uvnit? najdete v?z Falconer, který m?žete použít pro návrat. Falconer vám tak p?ibude do výbavy.

4. B?žná rutina - Salieri Bar

Jd?te za Pauliem a Samem dozadu na dv?r. Nyní vraty ze dvora ven, jakoby sm?rem na silnici a pak po železných schodech vlevo nahoru. Uvnit? vyhledejte Vinceza, který vám dá zbra?. Pak se vra?te na dv?r a promluvte si s mechanikem Ralphem. Následujte ho k autu, kde vám ukáže, jak se do n?j dostat bez klí??. P?istupte k p?edním dve?ím a držte klávesu "Action", dokud zámek neodemknete. Nastupte do auta, a spole?n? vyje?te na objíž?ku m?sta.

4. B?žná rutina - Po briefingu


Nejprve vás ?eká Oriental Beer na Central Island (obrázek), pak Pompeii Bar na Hoboken. T?etí zastávkou je Clark?v motel za m?stem. Takže z Hoboken nahoru a po pravém okraji New Ark ven z m?sta, ?ímž se dostanete mimo mapu.

4. B?žná rutina - Clark?v motel

Jd?te dozadu za d?m po jeho levé stran?, pozor na psa. Tady tla?ítkem pro výskok vylezte na d?ev?nou rampu s bednami a po bednách vyšplhejte nahoru na terasu. Dve?mi se dostanete do domu. Vpravo za dve?mi sedí na WC gangster. Toho zabíjet možná nemusíte, ale pak vás p?ekvapí ze zadu. Pokud jej zast?elíte, p?ib?hnou sem obvykle z p?ízemí další protivníci. V pokoji naproti dve?ím na terasu leží na posteli Thompson. 

Na konci pravé chodbi?ky p?ed schody je pokoj, kde v koupeln? naleznete lékárni?ku. Klávesou "Action" si tak ošet?íte p?ípadné rány. Dole vás ?eká n?kolik chlápk?, pro zpest?ení hry zkuste st?elit na lahve nad barem. Sam leží v místnosti, odkud se na vás vy?ítil svalovec v tílku.

4. B?žná rutina - Sejmi ho!

Jednoduše se snažte zablokovat cestu ujížd?jícímu vozu a ?idi?e zlikvidujte. V tunelu to jede celkem pomalu, takže tam je šance jej dostat.

5. Fairplay - Salieri Bar

Vyjd?te ven na dv?r a promluvte si s Ralphem, který opravuje auto v garáži. Ten vás seznámí s podrobnostmi a nau?í dostat se do dalšího vozu, Schubert Six.

5. Fairplay - M?sto 

Op?t se vydáte za m?sto, tentokrát však výpadovkou na opa?ném konci. Tou dojedete rovnou k závodišti. Promluvte si s hlída?em a odje?te s ním ke garážím, kde je schován závodní v?z Carrozella. Místo poznáte podle ?erveného k?ížku na radaru.

5. Fairplay - Závodní okruh

Se závodním vozem se vra?te do m?sta a zami?te pod Giuliano Bridge. Zde je na map? vyzna?en Berton?v autoservis. Až p?ejedete most, m?žete si cestu zkrátit po levém chodníku, který vede nazp?t na silnici pod mostem. Tady bych poznamenal, že Lucas má vedle vchodu lékárni?ku, kterou lze vždy použít.

5. Fairplay - Lucas Bertone

Nyní op?t na závodišt? vrátit v?z do garáže. Ten je ale trochu poškozen na motoru, takže už tolik netáhne. P?esto by vám nem?lo d?lat potíže jej na místo dopravit v?as. Pak se vra?te k Salierimu.

6. Fairplay

Nastalo n?co, ?eho jsem se bál a co se dalo ?ekat. Musíte zasko?it zran?ného ?idi?e. Beztak v tom má prsty Morello. Takže hurá op?t na závodišt?. Dostáváte se na za?átek asi nejdiskutovan?jší ?ásti z celé hry, do které je každý hrá? vržen bez varování. Samoz?ejm?, že kdyby byl závod tak lehký, jako honi?ky v autech po m?st?, nikdo by patrn? neprotestoval. T?žko soudit, do jaké míry je chování vozidel skute?né. Každopádn? jeden rozdíl poznali všichni. Když jste Lucasu Bertonovi vezli Carrozellu k úprav?, chovala se na silnici velmi kultivovan?. Byla dob?e ovladatelná a vícemén? "držela stopu". Asi proto bylo pot?eba tento v?z vy?adit ze závodu, nebo? by ostatní závodní vozy nem?ly se svými namydlenými pneumatikami nejmenší šanci. A nebo se celý závod odehrává na ledové dráze? Tak ?i onak, úsp?šné dokon?ení závodu stálo v?tšinu hrá?? mnoho nerv?, n?kdy i n?jaký ten hardware. Zkrátka tahle kapitola pro v?tšinu z nás nebyla asi tak úpln? fair, jak se dle titulku tvá?í.
P?edn? je nutné p?edeslat, že váš automobil je velmi rychlý a a?koliv stejný typ vozu mají ješt? n?kte?í závodníci, zdá se, že ten váš má o n?jakého toho kon? navíc. Toho lze tedy využít p?edevším v cílové rovince, kde m?žete snížit náskok soupe?? nebo dokonce je p?edehnat. P?ed zatá?kami doporu?uji zpomalit na bezpe?nou rychlost (asi 70 m/h) k jejímu projetí a v p?li zase p?idávat. Nakonec i ostatní závodníci neriskují a nevjíždí do zatá?ek na plný plyn. Zdržení zp?sobené snížením rychlosti je rozhodn? menší, než vybírání hodin. N?kdo radí vytla?ovat soupe?e z dráhy, ale to je podle mne celkem sázka do loterie a je v?tší šance, že se vám váš úmysl spíše vymstí. Ušet?it se dá st?iháním si to p?es rohy, p?edevším pak v šikan?, kterou lze snadno projet rovn? a prakticky bez následk?, což ostatní závodníci ale nezkouší. Ovšem ze všeho nejd?ležit?jší je mít št?stí. Osobn? jsem jej nakonec m?l a to dokonce takové, že hned za první zatá?kou jsem se dostal do vedení a to si po celý závod s p?ehledem udržel. Byly to ovšem velké nervy, nebo? každý mali?ký hrbolek vás m?že katapultovat z dráhy, každé nevhodné zabržd?ní vámi zato?í v hodinách a dobrá pozice je ta tam. Takže hodn? št?stí i vám.

6. Fairplay - vít?zství

Okamžiky slávy a dojemných objetí. Díky vám hodn? lidi?ek p?išlo k p?knému balíku pen?z, v?etn? Lucase Bertoneho. Zaje?te za ním do jeho autoservisu. Sv?j vd?k vám vyjád?í po svém, když vás nau?í dostat se do luxusního kabrioletu jménem Lassiter a ješt? p?idá tip, kde se dá lehce ukrást. Sko?te si tedy pro n?j a odvezte si jej na sv?j vozový park.

7. Sára

Na chvíli se zhostíte role ochránce slabších a n?žn?jších postav ve h?e, když budete doprovázet Luigiho dceru Sáru pozd? ve?er dom?. P?i souboji si pomozte boxerem, z úto?ník? pak m?žete vymlátit n?ž ?i baseballovou pálku. Až nep?átele zneškodníte, vra?te se k Sá?e a promluvte s ní. M?la by vás dovést k sob? dom?.

7. Radši si zvykej - Salieri Bar

Nejprve si sko?te pro nádobí?ko k Vincenzovi, pak si zvolte n?jaký rychlý v?z a vyrazte za informátorem.

7. Radši si zvykej - M?sto

Informátor stojí na nám?stí v ?ásti China City, která bylo dosud nep?ístupná. Popovídejte si s ním a popoje?te autem na místo, kde má gang centrum. P?i konfrontaci s protivníky používejte jen pálku, dokud na vás sami nevytasí zbran?.

7. Radši si zvykej - Autoservis 

Vykopn?te ?ervená plechová vrata a jd?te dozadu na dv?r. Tam se st?etnete s dvojicí pobert?. Dál vás ?eká jiná trojice. Až je zlikvidujete, pokra?ujte podél zdi k chlápkovi, který vám pod?kuje za záchranu. Vp?edu si všimn?te železného schodišt?. Vyjd?te nahoru a na konci lávky sesko?te na zem. Tam ?ekají další potížisté, tentokrát již se zbran?mi. Je ?as, aby promluvily vaše rychlé kolty. Jedinou cestou se dostanete k silnici, dva z gangu však uniknou ve voze.

7. Radši si zvykej - Honi?ka

Zde sta?í sledovat ujížd?jící auto a b?hem jízdy do n?j st?ílet, snažit se ho vytla?it ze silnice a jinými mafiánskými praktikami se snažit auto vy?adit. Až uvidíte, že auto zastavilo, sta?í kn?mu p?ijít a otev?ít dve?e. Pak následuje filme?ek. 

8. Coura - Rozhovor s Frankem, Hotel Corleone

Je?te k hotelu Corleone a vstupte hlavním vchodem dovnit?. Recep?ního se zeptejte na ?editele. Dozvíte se, že sedí v hotelové restauraci a má bílý oblek. Pokud se zeptáte na dívku z fotografie, nedostanete z n?j nic. Budete jí tedy muset nalézt sami. Vyjd?te po hlavním schodišti do druhého patra, p?ed výtahem zato?te doprava do chodby, na ní op?t doprava a první dve?e vlevo (za rohem s kytkou) jsou ty pravé. Pak sejd?te dol? k recepci.
Tady se naskýtá n?kolik možností, kde za?ít st?elbu. ?editel sedí vzadu za recepcí, nicmén? sta?í, když se postavíte pod hlavní schodišt? tak, abyste vid?li recep?ního a byli ukryti p?ed ostatními. Toho odstra?te a pak všechny další, co p?ib?hnou. Pak si sko?te do recepce pro klí? od ?editelovy kancelá?e, jenž visí v místnosti za pultem a p?ípadn? se ošet?ete u lékárni?ky. Vedle t?la recep?ního by m?la ležet zkrácená brokovnice. Te? je t?eba zajít za ?editelem, který b?hem p?est?elky utekl do své kancelá?e, tedy pokud jste jej vy nebo n?kdo z protivník? nezasáhli. Nejklidn?jší cestou se zdá být nouzové schodišt? hotelu. Od recepce jd?te kolem hlavního schodišt? do dvojitých prosklených dve?í a chodbou doleva. Jediné dve?e vlevo u konce chodby vedou na kovové schodišt?. Vyjd?te jej až nahoru. Vstupte dve?mi na chodbu a dejte se doprava. Prob?hn?te kolem hlavního schodišt? na prot?jší stranu do dvojitých dve?í, kde první dve?e vlevo vedou do ?editelovy pracovny (je na nich cedulka Director. Zneškodn?te ochranku i ?editele. Ze stolu si vezm?te dokumenty, Tommy pak sám p?ipevní ke stolu nálož. Vyb?hn?te ze dve?í ven a rovn? do chodby sm?rem k oknu.
Ješt? kratší variantou je, po nalezení dívky, vyjít nahoru k ?editelov? kancelá?i, st?elit u hlavního schodišt? sedícího pistolníka a pak ?ekat, až sem ?editel v panice dob?hne. Dve?e vám tak otev?e sám. Potom už se jen musíte ubránit p?esile, která sem brzy vtrhne. Nevýhodou je, že takto nebudete mít p?íliš mnoho st?eliva.

8. Coura - St?echy

Utíkejte podél pravého okraje st?echy a asi v její druhé t?etin? zahn?te vpravo na požární schodišt?. Odspoda se sem budou hrnout policisté. M?žete je postupn? likvidovat a p?ijít tak k munici, nebo rychle utíkat nahoru. Až budete naho?e, zahn?te doprava a po ochozu kolem domu dob?hn?te do modrých dve?í s cedulkou zákazu vstupu. Až vyjdete dalšími dve?mi ven, vysko?te na levou ?ímsu, pak na ?ímsu k ní pravoúhle p?ilehlou. Utíkejte na pravý konec st?echy, vylezte na ?ímsu, po ní se rozeb?hn?te a p?esko?te na druhý d?m. P?eb?hn?te st?echu na prot?jší okraj, uprost?ed jsou sudy a sada komín?, za kterými se m?žete krýt.
V pravém p?edním rohu st?echy vyšplhejte na ?ímsu a sejd?te po p?íst?ešcích, které tvo?í jakési schody. Pak na levý delší okraj st?echy, kde p?ed komíny po podobných "schodech" sejdete na další st?echu. Kolem žlutých sud? do pravého p?edního rohu a po schodech dol?. Tady vás p?ekvapí policisté. Utíkejte na prot?jší konec st?echy sm?rem k modrým dve?ím, zde vyb?hn?te po šikmé st?íšce, pak na st?echu dalšího domu. V polovin? levé strany je d?ev?né lešení. Vyjd?te jej nahoru a dojd?te ke zde položenému žeb?íku.

8. Kn?z - P?ekvapení

Sejd?te schody a p?ed dalšími si všimn?te lékárni?ky na zdi. Sejd?te do p?ízemí. ?eká vás další p?est?elka. Postupujte dop?edu, pozor na chlapíky s brokovnicemi u vchodu.

8. Kn?z - Út?k 

Po videu s kn?zem se ocitáte p?ed kostelem. Policie má poplach a hledá vás. Využijte všech možných postup? k jejímu zmatení, abyste se živí dostali zp?t k Salierimu. Jako nejjednodušší je schovat se u st?ny kostela a po?kat než vás policie p?estane hledat. 

9. Výlet do p?írody

Zajd?te za Ralphem, má pro vás rychlý roadster. Vezm?te si jej a je?te za Pauliem do skladišt? na konci m?sta nad Hoboken.

9. Výlet do p?írody - Farma

B?žte po cest? až na úplný konec, kde narazíte na dva domky, p?ed nimiž stojí nákla?ák. P?istupte k n?mu. Po p?est?elce se vra?te kousek nazpátek a vlezte do velké stodoly napravo. V prost?ední místnosti se prost?ílejte ke schod?m do patra, je p?ed nimi lékárni?ka a naho?e ješt? n?kolik protivník?. Pak se vra?te k Pauliemu, promluvte si s ním a spole?n? se vra?te pro Sama.

9. Výlet do p?írody - Záchrana Sama 

Dojdete k velké stodole, kde Paulie najde pá?idlo a jím otev?e prot?jší stodolu. Na druhém pat?e je lékárni?ka, na t?etím Sam. Až se postaráte o policisty, kte?í sem dorazí krátce po odchodu Paulieho, sejd?te dol?, kde Paulie už ?eká.

9. Výlet do p?írody - Návrat

Oddechovka, trochu podobná Soldier of Fortune 2. P?ijížd?jící automobily musíte zastavit tak, že zasáhnete ?idi?e, pop?ípad? m?žete rozst?ílet celé auto.

9. Výlet do p?írody - Skladišt? 

Te? máte na výb?r, zda jet rovnou za Salierim, nebo se stavíte u Lucase Bertoneho. Ten má pro vás ur?it? n?co p?kného, tak pro? ho nenavštívit. Lucas pot?ebuje varovat kamaráda p?ed razií, takže rychle do Hoboken. Tady zabouchejte na osv?tlené vchodové dve?e a pak zpátky k Lucasovi. Ten vám na oplátku ukáže, jak otev?ít v?z moderních tvar? jménem Ulver a kde jej získat. Te? už sta?í si pro n?j zajet a s ním se vrátit k Salierimu.

10. Omerta - Salieri Bar

Tradi?n? si vyzvedn?te u Vincenza zbran? a Ralph vám ukáže nové auto. V této misi je t?eba n?jaké rychlé. Ostatn?, kdy není, že?

10. Omerta - M?sto 

Nejprve se musíte vydat za informátory, kte?í by m?li o Frankovi n?co v?d?t. Biff z ?ínské ?tvrti sice neví nic, ale doporu?í vám Tonyho z Central Island. Ani ten Frank?v úkryt nezná, ale Joe pod Giulianovým mostem ur?it? n?co ví. Bohužel moc sdílný není, pomožte mu si vzpomenout pár údery p?stí. Je?te pak do Oak Alley. Tady uvidíte Franka nastupovat do policejního vozu. Sledujte ho. Na map? se vozidlo nezobrazuje, ale na radaru je jako delší bílá ?árka. Pojedete na horní výpadovku z m?sta, jako kdysi ke Clarkovu motelu, ale d?íve auto zahne vlevo na letišt?.

10. Omerta - Letišt? 

Prost?ílejte se skrz hlavní vchod, p?ípadn? se ošet?ete u lékárni?ky vlevo. Pak následujte Franka na letišt?. Až dojdete k prvnímu letadlu, p?ijede nákla?ák. Je dobré jej využít a jet skrz hangár No.1, kde vás ?ekají další detektivové. Proje?te hangárem a dejte se za prot?jší budovy. Na radaru byste m?li vid?t ?ervené ?árky policejních aut. Tam stojí další detektivové s Frankem. Až je zlikvidujete, jd?te k Frankovi.

10. Omerta - Frank 

Od Franka se oto?te tak, abyste vid?li vzducholo?. V budov? ve tvaru T vlevo p?ed vámi je Frankova manželka s dcerou. U vchodu vás už ?ekají detektivové. Uvnit? zast?elte muže v telefonní budce a promluvte si s Frankovou manželkou. Na st?n? za dcerou je lékárni?ka. Dojd?te pro Franka. Po š?astném shledání s rodinou vám Frank vydá informaci o knihách za letenky. Ty leží na recep?ním stole v p?ístupové hale. Vra?te se pro n? a doneste je Frankovi, který te? ?eká p?ed budovou na opa?né stran?.

10. Omerta - Milosrdný skutek 

V bance na Down Town si vyzvedn?te knihy. Než je pojedete vrátit Salierimu, stavte se u Lucase, má na vás jednu prosbi?ku. Až Stanovi vy?ídíte osobní vzkaz, Lucas vás nau?í kde a jak sehnat v?z filmových hv?zd, Thor 810. Ve svém novém voze se pak vra?te k Salierimu.

11. Návšt?va lepší spole?nosti

U Vincenza si vyzvedn?te ná?adí a stavte se pro Salvatora na Hoboken. Spolu pak je?te k vile na Oak Hill. Zastavíte u zadní branky. Ta je zam?ená, takže požádejte Salvatora o otev?ení.

11. Návšt?va lepší spole?nosti - Vila

Zahradu lze projít bez zpozorování až ke schodišti. Držte se p?ikr?eni u živých plot? a pozorujte hlída?e. Oto?te se vlevo a pokra?ujte tímto sm?rem až ksoše, pravd?podobn? uvidíte blížícího se hlída?e, schovejte se tedy u sochy a po?kejte než kvám ?len ochranky p?ijde. Jakmile se mu dostanete za záda neváhejte a použijte na n?j baseballovou pálku a seberte klí?. Pak pokra?ujte stále po levé stran? zahrady, projd?te bez povšimnutí kolem dvou povídajících si strážc? a jd?te až kpostraním dve?ím, které otev?ete.

11. Návšt?va lepší spole?nosti - Sejf 

Po schodech se dostanete do prvního patra, jd?te dál chodbou a na jejím konci zato?te vlevo. Vstupte do dve?í proti vám na konci chodbi?ky. V levém zadním rohu místnosti je sejf. Klávesou "Action" spustíte video sekvenci.

11. Návšt?va lepší spole?nosti - Út?k 

Ze sejfu vezm?te dokumenty a jd?te do ?ásti chodby, kde jste p?edtím zatá?eli vlevo. Tady po?kejte až Pan radní dojde do svého pokoje a stáže odejdou zhaly, která je vprvním pat?e, pak m?žete op?t pokra?ovat stejnou cestou zp?t. Sejd?te po schodišti, vyjd?te bo?ními dve?mi a po stran? zahrady se snaže nespat?eni dostat zp?t kbrance, kterou jste sem p?išli. Pak sta?í jen dovézt Salvatora, kam pot?ebuje a sebe k Salierimu.

12. Skv?lý obchod ! - Parkovišt?

Vyjd?te garážemi až nahoru. M?žete jít cestou, kudy jezdí auta, nebo postranním schodišt?m. Vzadu ?ekají pašeráci. Po napadení postupn? vy?ist?te garáž od nep?átel až do p?ízemí. St?ílejte do sud?, pomohou p?i likvidaci. V oploceném prostoru na p?edposledním pat?e je lékárni?ka, další je pak v p?ízemí na zdi vpravo od vjezdu. Až bude cesta volná, dojd?te nahoru pro nákla?ák s bednami a vyje?te z garáží ven.

12. Skv?lý obchod ! - Honi?ka

Nyní by vás m?la ?ekat honi?ka se t?emi vozy. Kdo má chu?, nech? jde do toho. Já osobn? zvolil taktiku likvidace zbylých gangster? p?ímo na parkovišti vlevo od vjezdu do garáží. Možná se vám do p?est?elky p?iplete poch?zká?, ale p?i troše št?stí stihnete protivníky zlikvidovat ješt? d?ív, než sem policista dorazí. Pak rychle schovejte zbra?, nastupte do nákla?áku a v klidu odvezte náklad do skladišt? na Hoboken.

13. Dobrou chu? ! - Pepe's Restaurant

Ujm?te se ?ízení a zavezte Salieriho do restaurace. Až do restaurace vtrhnou gangste?i, oto?te se ?elem vzad a zmizte zadním východem. V chodbi?ce je p?ípadn? lékárni?ka. Vyjd?te šedivými dve?mi vpravo na dv?r a pak dop?edu uli?kou mezi domy. Tady zlikvidujte banditu s Tompsonem a s ním pak napadn?te st?elce p?ed hlavním vchodem do restaurace.

13. Dobrou chu? ! - Po útoku, Carlo 

Dopl?te si munici a je?te navštívit nemocného Carla. Vykopn?te dve?e od jeho bytu. Carlo vysko?í oknem na schodišt? a schová se za boudami na dvorku. Eliminujte jej i jeho kumpány.

14. Všechno nejlepší ! - Vincenzova dílna, M?sto

Nechte si od Ralpha p?edvést nový p?ír?stek do automobilové rodiny, Crusader, a rovnou s ním vyje?te na výlet k pob?eží. Auto nechte na parkovišti a sejd?te schody do p?ístavu. Za telefonní budou vlevo si všimn?te otev?ených dve?í do domu. Jd?te dovnit?, do dve?í vpravo a po schodech dol?. V šatn? se p?evlékn?te do námo?nické uniformy a jd?te na parník.

14. Všechno nejlepší ! - Ve?írek 

Vyjd?te schody p?ed vámi a pokra?ujte dále až k samotné zádi lodi. Když p?jdete vpravo, minete dv? dámy, jedna je v bílém, druhá v ?ervením. Za nimi zato?te doleva a prost?ední uli?kou doprava na zá?. Na konci uli?ky zabo?te k levému schodišti. Když se oto?íte nazpátek, uvidíte dve?e na záchodek, na nichž je cedulka (klí? u plav?íka). Zkuste je otev?ít. 
Vra?te se k dámám a za nimi sejd?te o patro níž. Poptejte se na klí? u sedícího námo?níka, ten vás pošle za plav?íkem, což je muž v pruhovaném tri?ku. Plav?íka se zeptejte dvakrát, než jej p?esv?d?íte, aby vám klí? p?j?il. Na oplátku po vás chce, abyste záchod uklidili.
Od sedícího námo?níka jd?te sm?rem zpátky ke schod?m a pak dál až ke dve?ím na záchod. Uvnit? si vezm?te kbelík a vra?te se na záchod s cedulkou. Svin?ík uvnit? ukli?te a ze zem? pod poli?kou si vezm?te revolver. Klí? vra?te plav?íkovi a jd?te na horní palubu. Když zvolíte schody u záchodu, kde jste našli zbra?, vyjdete u dve?í, kde stojí t?lesná stráž.
Chvíli se poflakujte na této stran?, zanedlouho hra sko?í do filme?ku. Až se tak stane, jd?te k pódiu a zast?elte ?e?níka. Potom utíkejte do nejspodn?jšího podlaží, kde ?eká ?lun. Klávesou "Action" otev?ete zábradlí odplujte.

15. Bastard se št?stím - Salieri Bar

Jd?te spole?n? s Pauliem za Vincenzem pro zbran? a pak k Ralphovi. Ten vás seznámí s novým vozem Guardian Terraplane.

15. Bastard se št?stím - Telefonní budka

Je?te na ozna?ené místo na map?. Tady vystupte a z telefonní budky zavolejte do restaurace. Snažte se set?ást pronásledovatele, nebo zastavte a použijte zbran?. Pak se vra?te k Salierimu.

15. Bastard se št?stím - Vincenzo, Oh?ostroj

Vezm?te si nálož a je?te do Oakwood. Na vyzna?eném míst? stojí zelený kabriolet. Po?kejte, až bodyguard na chodníku dokou?í a vrátí se do domu, umíst?te pod auto nálož a vra?te se do svého vozu.

15. Bastard se št?stím - Rainbow Garden, Út?k

Op?t ve dvojici a op?t se stala chyba. Až set?esete dot?rný v?z protivník?, vra?te se k Salierimu.

15. Bastard se št?stím - Železni?ní p?ejezd

Ani ostatní z vaší skupiny nemají št?stí. Sledujte Sergia, ale rozhodn? mu neblokujte cestu. Nechte se dovézt až do p?ístavu na Works Quarter.

15. Bastard se št?stím - P?ístav

Pokud jste p?i p?est?elce u vjezdu do p?ístavu ztratili hodn? zdraví, dejte se za vjezdem doprava ke kolejím. Stojí zde cihlový d?m, na jehož levé st?n? visí lékárni?ka. Sergio se schoval do skladu v pravé zadní ?ásti p?ístavu. Venku p?ed vraty skladu stojí jeho modrý v?z, který jste sledovali. Celkem doporu?uji u vjezdu do p?ístavu nastoupit do nákla?áku a po pravé stran? p?ístavu sledovat koleje až dojedete ke dv?ma vagón?m s cisternami.

Všimn?te si, že do dve?í skladu, kde stojí Sergi?v v?z, vedou koleje. P?eho?te výhybku u cisteren a odstra?te klín z pod kola první cisterny. Pozor na ost?elova?e na je?ábech a chlápky se samopaly mezi hromadami prken. Dojd?te k cistern?, ze které nyní vytéká ho?lavina.

15. Bastard se št?stím - Sergio

Vlezte do prolomeného skladu a kone?n? zlikvidujte Sergia. Nemáte-li dostatek zdraví, najdete jednu lékárnu v místn?stce s kamny za Sergiem. Další lékárna je v šatn? v budov? vlevo od cisteren. Pak si vezm?te nákla?ák a co nejrychleji zmizte z p?ístavu skrz hlavní vjezd, nebo? se sem z prot?jší levé strany p?ístavu (protilehlá strana k cisternám) hrne další tlupa. P?ípadn? je zlikvidujte a vyjd?te touto branou na silnici, kde stojí jejich v?z.

15. Bastard se št?stím - Návrat do baru

Cestu si prodlužte zajíž?kou k Lucasovi, má na vás další naléhavou prosbu. Je t?eba dopravit post?eleného kamaráda z ?ínské ?tvrti k doktorovi. Budete tedy pot?ebovat rychlý v?z. Pokud jste sem p?ijeli nákla?ákem, kousek od autoservisu vždycky zastaví n?jaký osobák. Po spln?ní úkolu se vra?te k Lucasovi pro tip na p?kný spor?ák jménem Bruno. S jeho kradením ale po?kejte, až bude hlída? zády k vám. A te? už kone?n? k Salierimu.

16. Smetánka - Salieri Bar, M?sto, Hon

Vincenzo vás vybaví "Tomíkama" a vy si pak vyberte rychlého ?ty?dve?áka. Doje?te k divadlu, kde Morello starší práv? nastupuje do svého vozu. Sledujte jej, až na letišt?. Tam utíkejte na letadlovou dráhu, kde pomalu roluje Morellovo letadlo. Až zast?elíte dva gangstery, na dráhu v aut? dorazí Paulie a Sam. Utíkejte k autu a nastupte. Thompsonem rozst?ílejte oba motory, až klesne vodorovný sloupec, udávající poškození letadla, na minimum. 

Nastupte do auta a je?te po dráze zpátky ke vstupní hale. Nyní m?žete bu? pokra?ovat dál po dráze až k místu, kde dráha skoro kon?í. Tady, za vstupní budovou, zato?te vlevo na chodník, po kterém se dostanete p?ed výjezd z letišt?. Nebo je tu možnost vrátit se Morellovou st?íbrnou limuzínou, která stojí v prvním hangáru, odkud startovalo letadlo. Po návratu vám tento v?z p?ibude do výbavy. Vra?te se tedy k Salierimu, zde vyho?te par?áky a zasko?te op?t za Lucasem. 

16. Smetánka - Zpátky do baru

Lucas se pot?ebuje zbavit jednoho hodn? hledaného auta. Auto musíte dovézt k útes?m za Oakwood a shodit do mo?e. P?estože se takto stáváte hledanou osobou, máte velkou šanci, že policii na cest? nepotkáte. Pokud ano, doporu?uji tuto ?ást nahrát znova. Kdo se s nimi má honit, když p?i novém nahrání o n? t?eba ani nezavadíte. Doje?te ke svažujícímu se okraji, vypn?te motor podržte brzdu, ho?te tam neutrál a vystupte. V?z pak sám sjede do mo?e. Není na škodu se p?ed shozením p?esv?d?it, že auto skute?n? spadne do hlubin a ne na n?jakou skálu vykukující z vody, jak se mi párkrát stalo :-) Na zpáte?ní cest? bu? n?koho oberte o vozidlo, nebo se projd?te k vilové ?tvrti, kde vždycky n?jaký ten v?z stojí a vra?te se k Lucasovi. Te? si ješt? vyzvednout exkluzivní v?z Celeste a m?žete se s ním vrátit k Salierimu. P?i dobývání se do auta pozor, majitel, který brzy vyjde z baru, bude na vás st?ílet a p?ib?hne asi i poch?zká?. Rychlejší tedy je po?kat, až majitel nasedne do auta a nastartuje. Pak jej vytáhn?te ven a než za?ne st?ílet, pokuste se ujet.

17. Volební kampa? - Salieri Bar, M?sto

U Vincenza si vyzvedn?te pušku s optikou, Ralph vám p?edstaví Wright, ?ervené kupé. Zastavte u v?znice a jd?te do postranní uli?ky po levé stran? v?znice. Vlezte do kanálu.

17. Volební kampa? - Stará v?znice 

Až vylezete z kanálu, oto?te se a jd?te kolem budovy. Dovnit? vstupte železnými vraty. V hlavní chodb? otev?ete m?ížové dve?e a vzadu vystoupejte po schodišti do prvního patra. Prost?ílejte se na opa?ný konec a po d?ev?ném venkovním schodišti vyjd?te do druhého patra. Tady je t?eba železné dve?e vykopnout. Op?t projd?te na druhý konec a dále dve?mi a chodbou do další ?ásti budovy. U proražené zdi vlevo visí lékárni?ka. Pak pokra?ujte chodbou doprava až ke schodišti. To vyjd?te až nahoru a cestou likvidujte veškerý odpor.

17. Volební kampa? - V?ze?ská v?ž, Návrat do baru

Tam otev?ete ocelové dve?e, vezm?te si ost?elova?ku, pomocí optiky zami?te na ?lov?ka u ?e?nického pultu. Snažte se jej dostat na první ránu. Po jeho likvidaci, sejd?te schodišt? až úpln? dol?. Dostanete se na dv?r se psy. Ty budete muset zast?elit, nebo je zkuste prob?hnout. U železných vrat st?elte do zámku. Za vraty vpravo ?ekají detektivové. Bu? ješt? než vyjdete ven, odho?te všechny zbran? na zem a pak se klidn? od jednoho z nich nechejte prohledat, nebo rovnou utíkejte vlevo a rychle si najd?te auto k út?ku. Nakonec, na tu krátkou cestu zp?t k Salierimu nebudete zbran? pot?ebovat, tak pro? se zbyte?n? s n?kým honit, že ? :-) 

18. Jen tak pro radost - Salieri Bar, M?sto

Klasické kole?ko: Voncenzo a Ralph. Spole?n? je?te na domluvené místo na Works Quarter. Tady vystupte, následuje krátké video. Po n?m nastupte s Pauliem do vozu a je?te k p?ístavu. Nejezd?te k brán?, ale vy?kejte u p?íjezdu, až z p?ístavu vyjede nákladní v?z.

18. Jen tak pro radost - Pot?ebujeme odvoz 

Nákla?ák sledujte až k místu na obrázku. V postranní ulici je totiž sklad, kde zam?stnanci vyloží náklad, na?ež se prázdný v?z bude vracet spodní ulicí. V ní mu tedy zablokujte cestu. Až zastaví, vyho?te ?idi?e na ulici a cht?jte po n?m papíry. D?lá, že neví, o? jde, takže je z n?j budete muset dostat silou. Není t?eba ho zabíjet, po pár úderech p?stí je hodí na zem. Seberte je, nastupte do nákla?áku a je?te zpátky do p?ístavu, kam by vás bez papír? jinak nevpustili.

18. Jen tak pro radost - P?ístav

Od vjezdu je?te stále rovn? hned do první uli?ky mezi sklady. Vpravo minete p?íst?ešky se žlutými sudy s ho?lavinou, pak Spedi?ní halu. V budov? naproti ní uvidíte otev?ená poslední vrata a p?edáka, který hlídá bedny. Zacouvejte ke skladu kolmo na rampu a jd?te k p?edákovi. Ten vás pov??í úkolem donést bedny srovnané dole v uli?ce do Spedi?ní haly a p?jde si odsko?it. Až se kousek vzdálí, využijte toho a naložte n?kolik beden do nákla?áku. Bedny seberte klávesou "Action" a na korb? nákla?áku je položte stejnou klávesou. Než se p?edák vrátí, m?žete stihnout naložit tak 6 až 9 beden. Dál už je to celkem riskantní, nebo? by vás mohl uvid?t. Jd?te tedy do uli?ky naproti skladu a požádejte zde dva diskutující chlápky, aby vám pomohli p?enést bedny dovnit? haly. M?žete jim pomoci. Bednu op?t uchopte klávesou "Action", dojd?te dovnit? na palety a stejnou klávesou ji zde položte. Sama se tak srovná. Nicmén? sta?í, když budete bedny nosit za vstupní vrata a házet je na zem, kolegové je pak obvykle seberou a donesou na své místo. Až budete hotovi, p?ib?hne sem p?edák a p?ekontroluje situaci. Pak se vrátí nahoru do skladu. Jd?te za ním a až bude stát uvnit? skladu, promluvte s ním. Op?t odejde a vy máte dost ?asu na naložení zbylých beden (zajímavé, že mu nevadily již naložené bedny :-) Pak se s nimi rozje?te k výjezdu.

18. Jen tak pro radost - Past

Na brán? ne?ekejte a p?išpendlete pedál plynu k podlaze. Nenechte se chytit, obvykle to znamená prost?elení pneumatik, v horším p?ípad? nádrže. Doje?te na smluvené místo a pokud se vám nepoda?ilo dotírající vozy set?ást, p?ipravte se na st?elbu. O ze? je tu op?ená brokovnice. Pak se vydejte na opa?ný konec m?sta do skladu.

19. Melouch - Paulieho byt, Na cest? do banky, Prohlídka

Následujte Paulieho. Ud?láte si výlet k bance vlá?kem. Ve vlaku m?žete prohodit s Pauliem pár slov. Až budete vbance doporu?uji si poslechn?te rozhovor muže u p?epážky a pokladníka, je to dost povedený vtip. V bance se dohodnete na postupu, p?ed bankou pak získáte informace, kde vzít auto a zbra?. Jd?te zpátky k zastávce.

19. Melouch - Na nákupech 

Tady bu? nastupte do vlaku sm?rem na Hoboken, nebo si opat?ete auto. Pokud pojedete vlakem, hned na další zastávce, Central Hoboken, vystupte. Sejd?te na ulici a dejte se nazpátek. P?jdete pod kolejemi vlaku, pr?chodem mezi domy, kde je po pravé stran? oplocení a na konci domu zahn?te doleva. Dojdete ke starému kinu Twister. Obejd?te jej a z boku domu zabušte na kovové dve?e s okénkem. Pojedete-li autem, využijte zkratky mezi Down Town a Hoboken, jíž je široký panelový chodník. Uvnit? si vyberte zbra? dle libosti.

19. Melouch - Lucas Bertone

Pokud jste již sehnali n?jaký v?z, m?žete jet rovnou za Pauliem, ale Lucas vám ur?it? doporu?í n?co extra. Jen za to chce malou službi?ku, donést balí?ek svému kamarádovi Dickovi. Zastavte p?ed mostem a seb?hn?te schody. Dick ?eká schován za pilí?em. Pochopiteln?, že se p?edávání neobejde bez p?est?elky. Vra?te se k Lucasovi pro podrobnosti ohledn? auta. Pokud vám chybí dostatek zdraví, ošet?ete se u Lucasovy lékárni?ky. V Oakwood si vyzvedn?te spor?ák, nejlépe asi zablokováním cesty, ?idi?e pak vyho?te na silnici a než za?ne st?ílet, zmizte. M?žete ho také sledovat, dokud n?kde nezastaví a pak v?z odemknout, což je ale delší. Pak kone?n? za Pauliem. P?ed jeho domem zatrubte a hurá do banky vybrat pár ú?t?.

19. Melouch - Bankovní loupež, Út?k

Uvnit? banky utíkejte dozadu a vykopn?te dve?e pod hodinami. Jd?te doleva a z police nalevo od dve?í si vezm?te klí?e. Pak vyjd?te dve?mi na chodbu, po schodech o patro výš a na rozcestí doleva. První dve?e vlevo vedou k ?editeli. Klí?e od sejfu má vpravo ve sk?í?ce p?ed knihovnou. Sejd?te stejné schodišt? dol? a pokra?ujte po schodech až do suterénu. Projd?te m?ížovými dve?mi p?ímo proti schod?m a pak stále rovn? až na konec k sejfu. 
Pak utíkejte k Pauliemu a spole?n? k autu. Nyní je t?eba se ztratit. Možná lepší, než se honit s policií, bude zajet n?kam mezi domy a po?kat, až se situace uklidní. Pak nerušeni zaje?te do úkrytu.

20. Smrt um?ní - Paulieho byt, M?sto

Nez?stávejte v byt?, a? vás tam policie nep?istihne. Na schodech vás kontrolovat nebudou, takže klidn? sejd?te dol? p?ed d?m. Tady si m?žete p?j?it auto a jet za Samem, nebo chcete-li p?kné auto, pak naposledy za Lucasem.

20. Smrt um?ní - Lucas Bertone 


Tentokrát to ale bude celkem jednoduché. Budete muset zajet k hotelu Corleone a odtud sledovat dámu v ?erveném svet?íku a ?erné sukni. Až vejde do domu, vra?te se k Lucasovi. Ten vám prozradí místo posledního automobilu. Ten se nachází na oploceném parkovišti. Rozhlédn?te se, zda není v okolí policie a ust?elte zámek. Hledané vozidlo oranžové barvy stojí osamoceno u boudy.

20. Smrt um?ní - Velké finále 


Uvnit? galerie se dejte po schodech vpravo. Oklikou se tak dostanete za sklen?né dve?e, proti hlavnímu vchodu. Až se tam dostanete, pozor na granát, který kdosi hodí ze shora. Vyjd?te schodišt?, pokra?ujte doprost?ed ke kruhovému zábradlí. Od n?j se dejte doprava do vysokých dve?í. Tady pokra?ujte rovn? a pokud to jde, tak doprava. Není t?eba otevírat žádné dve?e. Nakonec narazíte na Sama, který op?t ute?e o patro výš. Ud?láte vlastn? takové kole?ko, protože se dostanete na hlavní schodišt?, jen z druhé strany. Tady je také lékárni?ka. Vyjd?te o patro výš a vstupte do dve?í. Pak pokra?ujte doprava, až dojdete k ochozu, kde se odehraje poslední souboj. Sam je velmi rychlý a nemá cenu jej honit. Nejlepší taktikou se mi zdálo být p?ikr?en za sloupem a ob?as vykukovat tak, aby Sam vyst?ílel zásobník. V moment?, kdy musel nabíjet, jsem do n?j vyprázdnil zásobník svého Thompsona, pak Sam ute?e do postranní chodby. Tu poznáte podle krvavé stopy na zemi. Opatrn? jd?te po stop? a až Sam vysko?í zpoza rohu, sta?í jej jednou nebo dvakrát zasáhnout. Následuje n?kolik záv?re?ných animaci, ve kterých se dozvíte jak vše dopadne. Komu to vše ješt? nesta?ilo m?že zkusit nov? otev?ený styl : Extrémní jízda.